Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Cégadatok: 

A webáruházat és a tárhelyet üzemelteti: Silver 2009 Kft.

Székhelye: 3182 Karancslapujtő, Orgona út 10.

Elérhetőség: info@silver2009kft.hu

Telefonszám: +36 20 248 61 86

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11741000-20170394-00000000

Adószám: 14850664-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-006345

 

Tárhelyszolgáltató: 

UNAS Online Kft.

Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonszáma: +36 99 200 200

E-mail címe: unas@unas.hu

Weboldala: www.unas.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Silver 2009 Kft. (továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Eladó” vagy) és a szolgáltatást igénybevevő személy (továbbiakban: „Vásárló” vagy „Vevő”) közötti szerződés általános feltételeit, az Eladó által működtetett https://silvercity.hu oldalon („weboldal”) keresztül értékesített termékek adásvételével kapcsolatban.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, amely a webáruházon keresztül történő vásárlás esetében a Vevő és az Eladó között jön létre. Tekintettel arra, hogy az Eladó és a Vevő közti szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így az Eladó és a Vásárló online adásvételi szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.

A webáruházban kínált termékek és egyéb kapcsolódó szolgáltatások:

Az Eladó által értékesített minden termék („Termék vagy „Áru”) illetve annak részletes leírása a https://silvercity.hu oldalon az egyes termékek adatlapján található.

Az Eladó a szolgáltatást kizárólag Magyarország területén nyújtja, ezáltal a termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén található címre történhet.

Az Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők előzetes bejelentés nélkül történő változása miatt a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt.

Regisztráció és kapcsolódó adatbiztonsági kérdések:

 • A webáruházból árajánlatkérés regisztráció nélkül is történhet, de lehetőség van regisztrációval történő ajánlatkérésre is.
 • A regisztrációval egyidejűleg a Vevőnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Vevő kötelezettsége, hogy ezt a jelszót titokban tartsa, azt illetéktelen harmadik fél számára ne adja ki. A Vevő felelős a fiókjában történt ügyletekért. Amennyiben a Vevő azt feltételezi vagy tudja, hogy jelszavával harmadik személy visszaélt vagy a fiókját jogosulatlanul, arra illetéktelen személyek használták, úgy köteles ezt haladéktalanul az Eladó felé jelezni és a jelszavát megváltoztatni. Ennek elmaradása esetében az Eladót ebből eredően semmilyen felelősség nem terheli.
 • Amennyiben a Vevő adataiban változás következik be, úgy ezt haladéktalanul, de legkésőbb a következő megrendelést megelőzően köteles a fiókjában módosítani.
 • Vevő felelős a regisztráció, illetve a vásárlás során általa megadott adatok (ideértve a személyes adatok, szállítási cím, számlázási adatok, email cím, telefonszám) pontosságáért és a valósággal történő egyezőségéért. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen adatokat helytelenül adta meg, és emiatt a megrendelés nem teljesíthető vagy emiatt többletköltsége keletkezett (pl. ismételt kiszállítással), úgy Eladót ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli.

Az "Árajánlatkérés" menete:

Árajánlatkérés leadása a Vevő által:

1.  Termékcsoport kiválasztása

2.  Ajánlatkérő úrlap kitöltése:

    - ki kell választani, hogy magánszemélyként, vagy cégként kér ajánlatot

    - kötelezően kitöltendő adatok:

        Név/Cégnév

        E-mail

        Telefonszám

        Adószám - csak cég esetén

        Szállítási cím

        Üzenet szövege

        "Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót" - bejelölni

   - Amennyiben mellékletet kíván csatolni az ajánlatkéréshez, a "fájl kiválasztása"-ra kattintva tudja feltölteni

3. Az űrlap kitöltése után az "Elküld" gombra kell kattintani.

 

Az "Ajánlatkérés" elküldése után kollégánk keresni fogja Önt, az esetlegesen felmerülő részletek tisztázásával kapcsolatban.

 

 

Termékszavatosság, jótállás:

A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásra vonatkozó tájékoztatást, a Vevők ezzel kapcsolatos jogait valamint az Eladó kötelezettségeit a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

Eladó kizárólag azon termékekre vállal jótállást, melyek esetében az adott termékhez kapcsolódó termék adatlapján, ezen kötelezettségét megjelölte.

Elállás:

Vevő jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

 

Az elállási jog, az Elállási nyilatkozattal (ÁSZF 3. sz. melléklet) vagy a Vevő egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható.

Az elállásról szóló nyilatkozatát a Vevő írásban köteles az Eladó részére e-mailben megküldeni.

Amennyiben Vevő az elállási nyilatkozatot a fenti email címre küldi meg, úgy Eladó az elállási nyilatkozat megérkezését e-mailben igazolja vissza a Vevő részére.

Amennyiben a Vevő a Termékek átvételét követően él elállási jogával, úgy a Vevő köteles az Eladó számára – a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.

A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a
terméket. Ilyen esetben, a termék/ek visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

Jogszerűen gyakorolt elállás esetében az Eladó az elállást követő legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve a szállítási és egyéb többletköltséget.)

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen más visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméket vissza nem kapta.

A Vevő köteles a visszaküldött terméket olyan állapotban és minőségben visszaszolgáltatni, hogy az az eredeti értékéből ne veszítsen. Értékvesztés esetén a Vevő a felelősség alól kizárólag csak akkor mentesül, ha a futárszolgálat vétkessége bizonyított erővel bír.

 

Vevő nem jogosult elállni az alábbi esetekben:
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek esetén,
• lezárt csomagolású termékeknél, ha a csomagolást a Vevő felbontotta,
• olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva a felbontást követően nem visszaadható termékek,
• kifejezetten a Vevő kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

Minőségi reklamáció:

A szállítás követően, a Vevő szállítási címén (nem beépített termék esetén), az átvételkor észre nem vett minőségi hibát a Vevő, a hiba felfedezését követő 1 munkanapon belül köteles az Eladóval e-mailben közölni. Az Eladó a minőségi kifogást 8 munkanapon belül kivizsgálja, melynek során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A hibás termékeket külön kell tárolni, azokat értékesíteni, felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező felelősség és költség a Vevőt terheli.

Minőségi kifogást a továbbértékesített (beépített) termék esetében is a Vevőnek kell az Eladó felé, lehető leghamarabban írásban kiállítania.

A reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kifogásolt termék neve, mennyisége, vásárlás dátuma, az Eladó által kiállított számla sorszáma, a megtekinthetőség helye, a kapcsolattartó (kivitelező, fogyasztó) elérhetősége, a hiba leírása.

Az Eladó az írásban beérkezett reklamáció kivizsgálását 8 napon belül megkezdi, melynek során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

Panaszok, jogorvoslat:

Panaszok:

A Vevő panaszt nyújthat be Eladó felé e-mail-ben, az  info@silvercity.hu e-mail címen, ill. a +36-20-391-0157 telefonszámon.

A panaszügyintézés menete:

Természetes személy vevő a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a fent meghatározott elérhetőségeken. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Vevő a panaszt írásban jelentette be, úgy Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg. Az írásban benyújtott panaszt az Eladó a beérkezést követő 30 napon belül köteles megválaszolni. A telefonon, vagy e-mailben érkezett panaszt egyedi azonosítószámmal kell ellátni.

A panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek a következőket kell tartalmaznia:

 1. a Vevő nevét, és címét,
 2. a szállítási címet,
 3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja (telefonon, e-mailben),
 4. a Vevő panaszának részletes leírása,
 5. a Vevő által esetlegesen küldött dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 6. az Eladó nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatosan, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 7. a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Vevő aláírása – kivéve a telefonon vagy e-mailben közölt szóbeli panasz esetén,
 8. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 9. a telefonon vagy e-mailben közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.


Jogorvoslat:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint fogyasztónak minősülő Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Telefon: +36 32 520 860

Fax: +36 32 520 862
http://www.bekeltetes-nograd.hu

Személyes adatok kezelése, hozzájárulás az adatkezeléshez:

Az Eladó által kezelt személyes adatokkal összefüggő tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

ÁSZF módosítása:

Eladó jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a https://silvercity.hu oldalon közzéteszik. Vevő a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

Vegyes rendelkezések:

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Szállítási díjak és egyéb többletszolgáltatások díjai
 2. sz. melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató
 3. sz. melléklet: Elállási nyilatkozat minta

Hatály: 2022.11.02.

1 sz. melléklet

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

 

Gyári szállítás esetén minden esetben a gyártó által meghatározott feltételekkel tudjuk biztosítani a helyszínre történő szállítást, melyről kollégánk a telefonon történt egyeztetés alkalmával információt ad.

Amennyiben a szállítási cím behajtási engedély köteles, kérjük egyeztessen kollégánkkal.

 

A megrendelt áru át nem vételére vonatkozó díjak: 

A megrendelő hibájából meghiúsult áruátvétel miatt jelentkező ismételt szállítási igényt az egyes gyártók által meghatározott feltételekkel és kizárólag fuvardíj ellenében tudjuk teljesíteni!

 

2. sz. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

Az ÁSZF ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (1/e), és a 9 § (3) bekezdése, valamint a 11.§ alapján, a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült.

 

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

3. sz. melléklet

Elállási-/Felmondási nyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ………………………………………………………………….

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve: …………………………………………………….

Fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Társaságunk az Ön személyes adatait
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

Válalkozás neve: Silver 2009 Kft.

Székhely: 3182 Karancslapujtő, Orgona út 10.

Weboldal: silvercity.hu

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 67.

E-mail cím: info@silvercity.hu

Adószám: 14850664-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-006345

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Tárhelyszolgáltató: 

UNAS Online Kft.

Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonszáma: +36 99 200 200

E-mail címe: unas@unas.hu

Weboldala: www.unas.hu

Az általunk kezelt adatok:  A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni. A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a(z) info@silvercityt.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mit kell tudni még a webshopunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Kérésére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a(z) silvercity.hu weboldalon történik.

Salgótarján, 2022.11.02.